Projekt realizowany w latach 2017-2019
Całkowita wartość projektu: 1.206.140,00 Euro  
Kwota dofinansowania wynosi: 1.025.219,00 Euro (85%)

Zadanie realizowane w ramach  Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, cel 6 „Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia społecznego”.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Głównym celem projektu jest trwała współpraca szpitali, która przyczyni się do dalszej instytucjonalnej integracji Euroregionu i poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego jego mieszkańców.

Rezultaty projektu:

  1. Wzmocnienie współpracy między instytucjami i mieszkańcami
  2. Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu wspólnej przestrzeni życiowej
  3. Rozszerzenie współpracy podmiotów naukowych dla wymiany doświadczeń we wszystkich dziedzinach


Projekt „Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne” będzie realizowany przez dwóch partnerów:  Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. oraz Szpital Märkisch-Oderland w Strausbergu. Działania skierowane będą na pokonywanie barier, rozwijanie trwałej współpracy w ginekologii, poprawę jakości operacji, wymianę wiedzy i doświadczeń. Projekt zakłada, że standardy i procedury zostaną ujednolicone oraz że przyjmowane będą pacjentki z obu stron granicy.

Przewidziane w projekcie działania związane będą z: szkoleniami, konferencjami, spotkaniami kadry medycznej w zakresie operacji ginekologicznych; wprowadzanie nowych standardów w zakresie diagnostyki; wspólne wykonywanie operacji ginekologicznych m.in. w systemie live-stream; wyposażenie oddziałów i sal operacyjnych w sprzęt medyczny; promocja projektu.

Grupy docelowe:

- kadra medyczna i administracyjna,

- pacjentki korzystające z usług medycznych wytworzonych w ramach projektu.